Foreninger

Nyker byder på et rigt og varieret foreningsliv uanset om det er sommer eller vinter eller om man er ung eller gammel, vi har samlet dem allesammen så det er nemt at få lidt information om de enkelte foreninger/afdelinger og hvad de har at tilbyde.


Nyker Borgerforening

Hvorfor borgerinformation?
Fordi din borgerforening gerne vil præsentere dig for alle de tilbud byen rummer, og fortælle lidt om byens historie.

Borgerforeningen blev dannet i 1984, da vi oplevede en banknedlæggelse og for alvor blev klar over, at der er brug for et talerør, når byens interesser skal varetages og nogen skal have et mandat til at gøre det.

I de forløbne mange år har vi således blandet os i stort som småt. Ud over de årlige Sct. Hans arrangementer og juletræstændingen har vi i tidens løb medvirket til, at vi fik en børnehave, en småbørnslegeplads, EDB på gl. Nyker skole, har fået byens egen hjemmeside, fået åbnet Morten Svendsens Have for offentligheden og anlagt stier i haven og i en årrække stået for vedligeholdelsen. Vi har også medvirket ved etableringen af to vindmøller ved Nyker, ydet støtte til forsamlingshuset senest ved, gennem midler fra RealDania, at sikre muligheden for at erstatte de gamle højt siddende vinduer i facaden med store nye vinduer. Indretningen af P-pladsen vest for Forsamlingshuset og asfalteringen af cykelstien til Rønne har også været blandt Borgerforeningens mærkesager, der er faldet på plads.


Vi lægger vægt på samarbejde i byen og har taget initiativ til dannelsen af Nyker Fællesråd, der to gange årligt mødes for at vi kan orientere hinanden om aktuelle aktiviteter og drøfte, hvordan vi bedst muligt støtter og koordinerer indsatsen. Fællesrådet tæller Ny Kirke, Menighedsrådet, Bornholms Frie Idrætsskole, Nyker Idrætsforening, Store Legedag, Nyker Pensionistforening, ELIM, Missionshuset Salem, Nyker Brugsforening, Nyker Jagtforening, Nyker Julespareforening, NIF Selskabslokaler, Nyker Børnehave, Nyker Lokalhistorisk Arkiv, Nordbornholms Køre-og Rideforening samt Nyker Borgerforening, der er sekretær for Fællesrådet..

Borgerforeningen er i samråd med Fællesrådet den naturlige sparringspartner for Regionskommunen, når projekter og planer, der berører byen, er i høring eller skal føres ud i livet.

Borgerforeningen blev f.eks. således taget med på råd i f.m. amtets gennemførelse af renoveringen af Nyker Hovedgade, der fik cykelsti i begge sider og påskeliljer i rabatterne. Senest i 2013 har Borgerforeningen været indbudt til møde om Bornholms Aluminiums byggeplaner, som Stiftsøvrigheden havde haft indsigelser imod, men som man efter en besigtigelse og efterfølgende møde har fundet en for alle parter fornuftig løsning på.

I alle væsentlige spørgsmål er generalforsamlingen foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i februar-marts, hvor bestyrelsen orienterer de fremmødte medlemmer om det hidtidige arbejde og beder om mandat til de initiativer, bestyrelsen anbefaler. Således er senest spørgsmålet om tilladelse til Flexboliger i byzonen blevet behandlet og anbefalet.

Byer af Nykers størrelse er sårbare i et moderne samfund, hvor alt har en tendens til at blive samlet i færre, men større enheder af økonomiske grunde. Derfor skal vi bruge vore lokale institutioner, butikker og erhvervsvirksomheder, hvis vi vil holde på dem. Og for at gøre det lettere for dig, har vi på dette websted samlet aktuel information om alle byens institutioner, butikker og erhverv.

BBS Borgerforeningen er medlem af Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, der er paraplyorganisation for Bornholms 28 lokalsamfund.

Se nærmere under: www.borgerforeninger.dk


Lokalhistorisk forening

Foreningens formål er at få samlet og bevaret historisk materiale af enhver art, som kan være med til at tegne et billede af Nyker sogns historie. Vi samler således på billeder, breve, opnoteringer og beretninger, der kan være med til at tegne et billede af samfundet, som det var, og som det kan være af interesse for kommende slægter at kende til, som grundlag for en forståelse af den nutiden vi alle er på vej mod. Kort sagt alt gammelt materiale, som kan bidrage til at tegne et billede af vores historie til glæde for interesserede og ikke mindst kommende slægter.

Gamle billeder, som fortæller noget af historisk interesse, men som I ønsker selv at beholde, vil vi være taknemmelige for at få lov til at låne med henblik på at få det kopieret.

Nyker Lokalhistoriske Arkiv er i dag med i en sammenslutning af alle de lokalhistoriske arkiver på Bornholm og er nu tilsluttet det landsdækkende arkivsystem ARKIBAS, det letter søgemulighederne og samtidig sikrer, at der findes kopi af alt det registrerede materiale.

Yderligere information Klik her!


Pensionist forening

 

Formålet med Nyker Pensionistforening er at samle alle borgere i Nyker Sogn, der modtager folkepension, førtidspension, seniorpension, efterløn

eller andet og/ eller er fyldt 60 år.

 I særlige tilfælde kan der optages medlemmer som ikke er bosiddende i Nyker Sogn.

 Foreningen er medvirkende til at fremme medlemmernes trivsel ved at afholde hyggelige fælles aktiviteter.

 Nyker Pensionistforening er upartisk i alle religiøse og partipolitiske spørgsmål.

 Alle aktiviteter omtales i Klynge-avisen som husstandsomdeles til alle i Nyker Sogn, og som medlem er du meget velkommen til at deltage.

 Du er velkommen til at deltage i ét arrangement som ikke-medlem, før du beslutter dig for medlemskab.

 Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden:

 Sven-Erik Sørensen

Pilealle 4, Nyker

Mail: bejerholm2019@outlook.dk

Tlf.: 26 44 02 40

 eller til kassereren:

Ulla Pedersen

Møllevej 11, Nyker

Mail: upedersen@hotmail.com

Tlf.: 51 34 51 05

 Kontingentet udgør p.t. 75,- årligt og indbetales ved indmeldelse eller i forbindelse med den årlige generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned.

  


Køre-Ride forening

Nordbornholms Køre- og Rideforening blev grundlagt i 1933 og har i dag til huse i egen ridehal på 60x20 m beliggende ved Frostegård, Mæbyvej 1, Nyker, 3700 Rønne, hvor der ligeledes forefindes udendørs dressur- og springbane.

Foreningen tilbyder undervisning for såvel begyndere som øvede ryttere i både dressur og spring. Har man ikke egen hest/pony, er der på Frostegård mulighed for at leje én ved henvendelse til Niels Kofoed-Holm, Tlf. 56 96 32 28. Der arrangeres desuden jævnligt fælles aktiviteter i form af ridestævner, ponylege m.m.

Nordbornholms Køre- og Rideforening (NBKR) hører under Dansk Rideforbund, og foreningens små 200 medlemmer modtager hver måned distriktets medlemsblad.

En oversigt over de bornholmske rideklubber findes her:
http://distrikt6.rideklub.dk/


Julespareforening

Er du interesseret i at spare op til Julen i Nyker Julespareforening, kan du henvende dig på tlf. 56931011. Inkassatoren vil så besøge dig hver 14. dag og det opsparede beløb vil blive udbetalt hvert år først i december i forbindelse med generalforsamlingen i NIF's klubhus.


Jagtforening

Nyker jagtforening er en lokal jagtforening under Dansk Jagtforening og Danmarks Jægerforbund. Optagelse af medlemmer er begrænset til jægere bosiddende inden for Nykers gamle sognegrænser.

Henvendelse til

Formand 
Peter Buus Jensen, tlf. 5696 5818
Email: buuskorsgaard@privat.dk

Kasserer 
Morten Tolstrup, tlf. 4014 4212
Email: tolstrup@sol.dk


Indre Mission

På adressen Nyker Hovedgade 24 ligger Indre Missions hus SALEM, som i 1996 havde 100 års jubilæum. En kreds af beboere i Nyker har bygget huset, som nu er tilskødet Indre Mission i Danmark.

Indre Mission har ikke noget registreret medlemsskab. En lokalbestyrelse på 5 medlemmer er valgt af den kreds af mennesker, som har deres gang i huset. Huset vedligeholdes på grundlag af frivillig arbejdskraft og frivillige bidrag.

Møderne bekendtgøres i Kirkebladet for Ny Kirke, som bliver husstandsomdelt i sognet.

Hvad foregår der i huset? 

Børne- og juniorklub.

Hver tirsdag fra kl. 16.15 til 17.30 er der Børneklub i Salem for alle børn fra 4 til 9 år (op til 2. klasse) og Juniorklub fra 9 til 13 år.

Er du interesseret i at vide mere om indhold, form m.m., er du velkommen til at kontakte lederne:

Cathrine og Kurt Rønne Tlf. 56907666.

Mødeaftener: Torsdage kl. 19.30.

Mødeaften for hele familien.

Seniormøder:

Den 2. lørdag i hver måned kl. 14.30 til ca. 16.30.

Kontaktpersoner:

Johannes Olsen 56963130 og Kjeld Olesen 56963116.

Bibelkredse:

Der er 2 bibelkredse, hvor man samles i private hjem.

Formand:
Hartvig Mumm 
Pluggegårdsvej 6 
3700 Rønne 
Tlf.: 5696 3423 
mail: hartvig.mumm@mail.dk


Nyker Idrætsforening

Nyker Idrætsforening, i daglig tale kaldet NIF, blev stiftet i 1908 og er en forening, der samler unge og ældre i Nyker og langt ud over Nykers nærmeste opland til sport og idræt.

NIF er også en forening for alle - enten man vil dyrke idræt på højt plan - eller blot vil hygge sig på motionsplan. Klubhuset er placeret i byens centrum i tilknytning til Bornholms Frie Idrætsskole, SFO´en, Forsamlingshuset og idrætsanlægget.

Klubhuset blev sidst udvidet i 1987, hvor der blev lavet en tilbygning, der bl.a. indeholder et dejligt cafeteria og et udmærket mødelokale. Under klubhuset indrettede man i forbindelse med bygningen et sikringsrum, som er meget anvendeligt til bordtennis.

NIF er en demokratisk ledet forening med et forretningsudvalg, som er en del af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen består af formændene fra de enkelte afdelinger, samt fra hovedforeningen formanden, næstformanden, kasseren og sekretæren.

Der er i øjeblikket knap 600 medlemmer i NIF. Den store aktivitet i klubben kræver, såvel i det sportslige som det ikke sportslige, en masse arbejdskraft af frivillige hjælpere. Det skønnes, at der er et sted mellem 125 - 150 af disse hjælpere, som skønsmæssigt lægger mere end 20.000 timer i klubben om året.

Se mere på: www.nyker-if.dk

T