Nyker by

Nyker, som er berømt for sin fine lille rundkirke, er en lille aktiv by med knap 800 indbyggere og ca. 900 borgere i resten af sognet, der strækker sig fra Almindingen og ud til vestkysten af Bornholm ved Sorthat-Muleby. Efter kommunalreformen i 1970 blev sognet en del af Hasle Kommune og efter kommunalreformen i 2003 en del af Bornholms Regionskommune.

Byen var oprindeligt alene kendetegnet ved Kirken, Præstegården, Kirkesmedien og gårdene ud langs Kirkebyvej. Men i forbindelse med etableringen af jernbanen fra Rønne til Allinge-Sandvig i 1913 voksende der et egentligt bysamfund op omkring stationen, og byen blev i efterkrigsårene styrket af nærheden til Rønne og den nye Almegårds Kaserne. Nyker ligger således kun 7 km fra Rønne og 4 km fra Kasernen, hvortil der er særdeles gode busforbindelser og cykelsti ad den nu nedlagte jernbane. Byen nyder også godt af nærheden til skov og strand ved Sorthat - Muleby.

Byen har gennem årene lagt vægt på at være børnevenlig og huser foruden Bornholms Frie Idrætsskole, en aktiv idrætsforening, vuggestue, børnehave, forsamlinghshus.

Vi kan kun opfordre vores besøgende til at bruge vores website som et opslagværk til at finde aktuelle informationer og til at lade sig friste til at flytte til vores bysamfund, der også byder på et rigt foreningsliv. Byen har således etableret et Fællesråd, der tegner byens 17 aktive foreninger og råd.

Læs mere om nyker by her!

 

Fakta:

Nyker Sogn ligger i Bornholms Regionskommune i Vester Herred. Sognet strækker sig fra Almindingen i midten af øen ud mod vest til klitkysten mellem mundingerne af Blykobbe Å og Baggeå og grænser mod nord op til Nørre herred ( Hasle Købstads landdistrikt og Klemensker sogn) og mod øst op til Vestermarie sogn og Knudsker sogn.

I sognet på 3811 tdr. land. fandtes i 1691 3 proprietærgårde, 28 selvejergårde og 15 vornedegårde og i 1893 52 gårde og 136 huse, der afspejler den bornholmske historie, der ikke rummede herremænd og bymæssige bebyggelser inde i landet, bortset fra Aakirkeby, men en tradition for at bo på sognets spredt beliggende gårde og ejendomme.

Sognets folketal var i slutningen af 1700 tallet lidt over 600 indbyggere, der var stigende frem til slutningen af 1900 tallet, hvor det topper med ca. 1800 indbyggere. De sidste 30 år har befolkningstallet som udtryk for udkantregionernes vanskeligheder i en globaliseret verden dog været faldende og nærmer sig 1600 indbyggere.

   

Kilde: http://www.bslf.dk/sogne/vester.asp


Ny Kirke

Byens ældste bygning og største seværdighed er Ny Kirke fra 1100 tallet. Ny Kirke er i folkemunde i tidens løb blevet til Nyker, som navnet på det bysamfund, der voksede op omkring kirken. Navnet Ny Kirke gør, at mange anser kirken for at være den yngste af øens 4 rundkirker, hvad der dog ikke er beviser for. Den kendsgerning, at bygningen er den simpleste af de 4, kunne snarere tyde på, at den er den ældste.

Kirkerummet præges af den kraftige midterpille, der er udsmykket med en frise af kalkmalerier fra perioden 1250-1300, der fortæller Jesus´ lidelseshistorie. Kirkens seneste gennemgribende restaurering fandt sted i 1960, hvor inventaret blev fornyet, alterpartiet omdannet og gulvet belagt med Hasle klinker.

Se mere på: www.ny-kirke.dk


Morten Svendsen have

En af Nyker Borgerforenings mærkesager er "Morten Svendsen's Have"

Han stammede fra Tommelilla i Skåne, hvor han blev født på en gård i 1869 og hed faktisk Morten Svensson. Faderen døde i slutningen af 1800-tallet, og Morten bestyrede gården i nogle år for moderen. Omkring århundredeskiftet kom en stedfader ind i billedet, og Morten rejste til Bornholm. Han var ikke uden midler, så han kunne straks købe den lille ejendom, der nu hedder Nyker Hovedgade 2.

Han levede som ungkarl et par år og ernærede sig bl.a. ved at være daglejer på gårde i Nyker. På Lille Almegård i Knudsker var på dette tidspunkt lige efter århundredeskiftet en svensk pige ved navn Anna Hanson, der var født i 1873. Disse to blev gift og skabte ved enormt flid og sparsommelighed det, vi i dag kalder "Morten Svendsen's Have". Et par tdl. jord blev købt til og det hele drevet som frilandsgartneri, samtidig med at den store frugtplantage blev anlagt.

Hver onsdag og lørdag kørte Anna og Morten til torvet i Rønne og solgte deres produkter, samtidig havde de leverancer til et par af byens hoteller.

Ældre mennesker i Nyker vil endnu huske dem, når de kørte til og fra Rønne på den åbne fjedervogn forspændt af en velnæret hest med en vældig manke og hale. Turen foregik altid i skridtgang både ud og hjem.

De er begravet på Nyker Kirkegård. På deres mindesten står " Morten Svensson 1869-1947. Anna Svensson 1873-1959. Navnet "Morten Svendsen's Have" fortjener at blive bevaret for eftertiden til minde om et par mennesker, der ved flid og sparsommelighed skabte et godt hjem for dem selv og deres to sønner.


Nyker Bys historie kort fortalt

Helt frem til slutningen af det 19. århundrede var Nyker, foruden sin kirke, præstegård og smedie, alene kendetegnet ved gårdene langs Kirkebyvej. En egenlig bydannelse kommer først omkring århundredeskiftet, og byudviklingen tog først for alvor fart efter åbningen i 1913 af Rønne - Allinge Jernbane, der fik station i Nyker.

Telefoncentral

Telefoncentralen startede i Nyker Hovedgade 26 og blev i 1934 flyttet til Nyker Hovedgade 11. Ved automatiseringen blev den tirsdag den 31. marts 1972 kl. 8.00 flyttet til Solvænget 7 men er i dag for længst nedlagt.

Smedier

I Nyker fandtes tidligere 3 beslagssmedier. Det var der basis for med det store hestehold, man tidligere havde på gårdene. Mæbysmedien lukkede sidst i 40'erne. Smedien på kyndegårdsvej gik samme vej omkring 1960. Tilbage var den gamle kirkesmedie, som lukkede omkring 1980. Efter en gennemgribende renovering, så den gamle kirkesmedie nu fremtræder smukt ved siden af rundkirken, blev der her i 1987 åbnet en textil / kunsthåndværkerbutik.

Slagterforretning

I begyndelsen af 30'erne boede der i ejendommen "Vestervang", Nyker Hovedgade 20 en slagtermester. Han købte slagtekreaturer ude hos landmændene, slagtede dem hjemme, og solgte kødet i en butik i huset. I dag er der privat beboelse i ejendommen.

Skotøjsforretning

Huset på Nyker Hovedgade 21 blev opført i 1908 af en skomager. I begyndelsen af 20'erne blev virksomheden udvidet med en tilbygning og en skotøjsforretning blev etableret. Ved siden af skomageriet arbejdede man her også med reparation af bl.a. seletøj og selvbindersejl. Ikke mindst i krisårene og årene efter krigen gav dette en hel del arbejde. Skomagerforretningen lukkede i 1970 og i dag er der her privatbeboelse.

Købmandsforretning

På Nyker Hovedgade 37 blev der en gang i 1920'erne oprettet en købmandsforretning. Købmandsparret havde i mange år i eftersommeren en stor sidevirksomhed med nedsaltning af sild. Navnlig i krigsårene, med kødrationering, var dette en stor virksomhed. Købmandsforretningen lukkede i 1968.

Cykelforretning

Nyker Cykelforretning begyndte sin virksomhed med reperation af cykler i 1915 i udbygningen på Nyker Hovedgade 26. Men forholdene blev hurtigt for små her og i 1918-19 købte cykelmageren bygningen på Nyker Hovedgade 39 og drev foruden cykelforetning også salg af fyringsolie og benzin. Desuden drev cykelmageren også en mindre forretning som vognmand. Forretningen lukkede i 1987.

Brugsforening

Nyker fik sin brugsforening i 1904, der lejede sit første butikslokale i Kirkesmedien de første 3 år. Da medlemstallet og omsætningen hurtigt øgedes, købte foreningen den nuværende grund overfor ejendommen "Grandholt", hvor Brugsen siden har haft til huse. Granholt, Nyker Hovedgade 33, var i øvrigt på et tidligt tidspunkt byens landevejskro.

Autoværksted

Bygningen på Pluggegårdsvej 11 blev opført omkring årene 1916-1917 og rummede dengang Nyker Elværk. Men i årene efter 2. verdenskrig blev øens elproduktion samlet under Østkraft på Sydhavnen i Rønne og i dag rummer bygningen byens autoværksted.

Møllen

Den nedre del af den meget gamle mølle, Agremølle, ligger på Pluggegårdsvej 7. Her var der i mange år både bageri og mølleri. Bageriet blev nedlagt før 2. verdenskrig. Mølleriet kombineret med en savskærervirksomhed overlevede dog krigsårene, men måtte i 60´erne give op og den smukke gamle mølle mistede sine vinger og hele den øverste halvdel. Bygningen, der rummede bageriet, er siden omdannet til beboelseslejligheder, medens der i stuehuset i 1992 blev åbnet en antikvitetsforretning – Agremøllens Antik og Genbrug.


Nyker Fællesråd

Formålet med Nyker Fællesråd er: 

At samle alle foreninger, råd og institutioner m.v. i Nyker og gensidigt at orintere hinanden om de sider i foreningens liv og aktiviteter der har fælles interesse, at rejse problemstillinger i forhold til andre foreninger, Bornholms regionskommune o.a., at koordinere og samarbejde omkring afholdelse af aktiviteter. 

Der afholdes som minimum 2 årlige møder: 

Et forårsmøde, hvor man gensidigt orinterer hinanden om foreningens liv, afholdelse af aktiviteter m.v. Et efterårsmøde, hvor foreningernes årsplaner for det kommende år gennemgåes og koordineres indbyrdes. Datoerne for møderne fastsættes på efterårsmødet. 

Det er Nyker Borgerforening der sender indbydelser ud til alle berørte parter senest 14 dage før mødet afholdes.
T